Понеділок
27.06.2022
23:13
Вітаю Вас Guest
RSS
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ 
ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Головна Реєстрація Вхід
»
Меню сайту


13:09
Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2011/12 навчальному році

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста

у 2011-2012 навчальному році

 

Стан виховної діяльності в начальних закладах України на сьогодні зумовлює потребу докорінного переосмислення стратегій виховання, що полягає у подоланні стереотипів педагогічного мислення шляхом переходу від окремих напрямів виховання до створення єдиного комплексу моделей виховних систем на різних рівнях освіти з метою розбудови цілісної безперервної української системи виховання.

Процес переходу від традиційних виховних заходів передбачає проведення випереджувальних, прогностичних експериментів із розбудови та проектування перспективних виховних систем у навчальних закладах шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, що спрямоване на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення.

У 2011-2012 навчальному році заступникам директорів з виховної роботи необхідно здійснювати методологічну орієнтацію діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів на забезпечення у вихованні компетентнісного, системного, особистісно орієнтованого підходу, створення системи управлінського та науково-методичного супроводу вивчення і аналізу вихованості учнів, їх особистісного становлення.

Логіка змістово-організаційного аспекту роботи методичних кабінетів має визначатися нормативно-правовими документами: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією національно-патріотичного виховання, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», міською програмою національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, розробленою на основі обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та схваленої рішенням сесії Острозької міської ради від 11 квітня 2008 року № 402. 

Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах повинна плануватися  за принципами системності, враховувати  інтереси, запити різних категорій педагогів, учнів та батьків. Плани та зміст роботи методичних об’єднань класних керівників, батьківських всеобучів, учнівського самоврядування треба спрямовувати на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, досконалого володіння ними інноваційними технологіями, активними та інтерактивними методами вивчення та аналізу рівнів вихованості дітей і молоді.

З метою підвищення компетентної діяльності класних керівників у методичних кабінетах необхідно створити тематичні кейси, інформаційні банки даних про дітей із неповних та неблагополучних сімей, дітей груп ризику, відслідковувати чинники, які знижують рівень вихованості учнів та які впливають на підвищення культури поведінки, особистісного становлення дітей. У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, керівників гуртків.

 Необхідно на належному рівні забезпечувати психологічний супровід діяльності класних керівників  щодо диференціації діяльнісного, знаннєвого, культурологічного та компетентнісного підходу в формуванні в учнів ціннісних ставлень, передбачених міською програмою національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки.

 Варто практикувати системне проведення психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, інтегрованих форм методичної роботи щодо реалізації завдань правового та  превентивного виховання. Для підвищення ефективності  методичної  роботи, успішної реалізації виховних завдань міської програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки доцільно спрямувати зусилля на оновлення технологічних механізмів, використання системно-функціонального підходу. Важливо організувати виховну діяльність щодо оптимального використання можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення аналітичних веб-сторінок про стан виховної роботи в навчальних закладах, організацію методичного супроводу інтегративної діяльності школи, сім´ї, громадськості,  систематично вивчати диференційовані потреби педагогів і на основі цього створювати систему методичного сервісу.

 На часі організація шкіл педагогічної майстерності, авторських майстерень  класних керівників, керівників гуртків, що даватиме можливість здійснювати методичну адаптацію теоретико-методологічних концепцій виховання, переорієнтовувати педагогів з масово-репродуктивних форм на індивідуально-творчі, особистісно орієнтовані. Як показала практика  найвищий рейтинг отримують інтерактивні форми методичної роботи: тренінги, рольові ігри, практикуми, модерування, тому саме такі форми мають широко використовуватись у системі виховної роботи.

  Результати аналітичного відстеження організації виховної роботи показали, що в діяльності щодо забезпечення реалізації виховних завдань відсутній системно-функціональний підхід, методисти з виховної роботи здебільшого, реалізують інформаційно-цільової функції, а методичний супровід інваріантних функції виховної роботи в навчальних закладах не повинен бути епізодичним або проігнорованим взагалі.

 

Перелік документації та інформаційно-методичних матеріалів, необхідних для діяльності навчального закладу

 щодо організації виховної роботи

 

1. Управління виховним процесом навчального закладу:

інструктивно-нормативні документи і матеріали з проблем виховної роботи (накази, методичні рекомендації, заходи тощо);

нормативно-правові документи про освіту;

програми виховання, затверджені МОНМС України, міська програма національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки;

положення: про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети.

перспективний та річний плани та циклограми виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу;

план загальношкільних заходів;

методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання, реалізації міської програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки;

матеріали педагогічних рад та інструктивно-методичних нарад;

книга внутрішкільного контролю заступника директора з виховної роботи;

соціальний паспорт школи;

моніторинг рівнів вихованості учнів за ціннісними ставленнями;

посадова інструкція заступника директора з виховної роботи;

портфоліо заступника директора з виховної роботи;

матеріали передового педагогічного досвіду класного керівника;

картотека передового педагогічного досвіду з питань виховної діяльності;

щоденний план роботи заступника директора з виховної роботи;

розклад проведення виховних годин, роботи гуртків, секцій;

матеріали про роботу керівників гуртків(журнали гурткової роботи, програми).

 

2. Робота з учнівським колективом:

положення про шкільне учнівське самоврядування;

наказ про створення та діяльність учнівського самоврядування в школі;

план та матеріали роботи органів учнівського  самоврядування;

матеріали про роботу учнівського самоврядування, навчання активу, лідерів учнівського самоврядування.

 

3. Діяльність класного керівника:

посадова інструкція класного керівника;

положення та план роботи  шкільного методичного об’єднання  класних керівників;

орієнтовна програма діяльності класного керівника;

психолого-педагогічна карта вивчення особистості учня;

план виховної роботи з учнями класного керівника;

матеріали про проведену виховну роботу класного керівника;

портфоліо класного керівника.

4. Робота з батьківською громадськістю:

навчально-тематичний план батьківського всеобучу;

журнал педагогічного всеобучу батьків;

список рекомендованої літератури для батьків з проблем виховання учнівської;

пам’ятки та поради батькам, розроблені психологами, педагогами;

матеріали передового педагогічного досвіду з проблем родинно-сімейного виховання;

матеріали періодики з проблем сімейного виховання.

 

 

Організація діяльності кімнати школяра

Кімната школяра або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями є організуючим центром виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховуючої діяльності з дітьми.

1. Кімнату виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за наявності  приміщень, придатних для:

- організації малих форм ігрової діяльності з дітьми;
– засідань органів учнівського самоврядування та первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань;
– консультативної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;
   творчої роботи педагогічних працівників.

2. У відповідних кімнатах можуть зосереджуватися такі матеріали:
Нормативно-правове забезпечення виховного процесу:

– Декларація прав дитини, Конституція України, Закон України про освіту, Закон України "Про загальну середню освіту”, Державна національна програма "Освіта. (Україна ХХІ ст.)”, нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та освітніх установ, накази і розпорядження державних органів з проблем виховання.
– Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.
– Матеріали що готувалися до нарад, педагогічних рад тощо.

Планування та розробки основних напрямів роботи:

– плани роботи учнівського самоврядування, загальношкільний план виховної роботи на рік, календарний (за окремими тижнями місяця) або план-сітка, особистий щоденно-тижневий;
– єдиний режим позаурочної виховної діяльності (зайнятість дітей в позаурочний час в гуртках, клубах, громадських організаціях тощо);

матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування;

– плани різних категорій навчання учнівського активу;

плани роботи на канікулах;

графік випуску шкільної преси;

розклад та плани позаурочної роботи (гурткової (клубної)) з учнями;

структурна модель організації діяльності учнів школи;

заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності.


Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:
– картотека колективної творчої, соціально-комунікативної, пізнавальної, доброчинної, морально-етичної, художньої, ціннісно-орієнтаційної, спортивно-оздоровчої діяльності;
– картотека колективних творчих справ щодо збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, свят;

– матеріали загально шкільних заходів;

– методика проведення пізнавальних та інтелектуальних ігор, творчих та рольових, рухливих та спортивних;

– зміст та структура інтерактивних видів діяльності.

 

 

Рекомендації щодо оформлення кімнат учнівського самоврядування
(Стенди (куточки) та їх рубрики можуть бути змінені

або доповнені)

1. Куточок державної символіки:

"Що необхідно знати про національну символіку”, Я – громадянин України”, "Символи моєї держави”, "Конституція України – основний закон нашої держави”, "Національні символи України”, "Держава – Україна – державні символи”;

Конституція України;

Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України "Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладів України” (07.09.2000, 43);

Макети Прапора, малого Державного Герба України, текст Державного Гімну України;

Текст статті 20 Конституції України;

Правила використання Державного Прапора, Державного Гімну України.

2. Стенди: "Шкільний кур’єр” ("Голос школи”, "Інформує рада учнівського комітету”, "Шкільний вісник”, "Інформаційний вісник”):

Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.

Склад ради органу учнівського самоврядування.

Єдиний режим виховної роботи.

Циклограма діяльності на місяць.

Вісті з класів.

Шкільні новини.

"Колючка” ("Блискавка”, "Сатиричне перо” тощо).

Графік проведення засідань учнівського самоврядування.

Програма передач шкільного радіомовлення.

 

3. Аналіз роботи класних колективів ("Голос чергового”):

"За кращий клас".

"За кращий санітарний стан”.

"За успіхи в навчанні”.

"Пам’ятка черговому школи”.

Обов’язки чергових класів.

Екран "Живи, книго!”.

4. Куточок шкільної символіки:

Гімн школи.

Герб (емблема) закладу.

Закони школяра.

5.Правила поведінки учнів у школі.

6. "Люби і знай свій рідний край” ("Мій край – моя історія жива”, "Моя країна –Україна”. "Літопис нашого краю” тощо):

Колективні творчі справи за напрямами руху "Моя земля – земля моїх батьків”.

Сторінки історії рідного краю (пошуково-краєзнавчі матеріали).

Історія закладу.

7. Волонтерська діяльність: "Вони потребують твоєї допомоги”:

Структурна модель (карта-схема) організації діяльності учнів школи за місцем проживання: груп милосердя, постів взаємодопомоги, членів волонтерського руху тощо.

Списки людей, які потребують особливого піклування.

 Головними завданнями виховання та правової освіти  у 2011/2012 навчальному році є:

підвищення ефективності і результативності педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів міста з реалізації міської програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки;

забезпечення повноцінного функціонування в кожному навчальному закладі системи виховної роботи, посилення виховного впливу навчальної діяльності учнів;

покращення співпраці батьківської, учнівської та педагогічної громадськості у вирішенні спільних проблем загальноосвітніх навчальних закладів;

поліпшення просвітницької роботи серед учнівської молоді, батьківської  громадськості щодо попередження правопорушень та злочинності, формування здорового способу життя в учнів.

 

 

 

Методист методичного кабінету

відділу освіти виконкому

 Острозької міської ради І.Юрчук

Категорія: Новини | Переглядів: 7556 | Додав: voostrog | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Серпень 2011  »
НдMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Друзі сайту